4 декември 2019

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „Обувки от ССС“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Обувки от ССС“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организаторът на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са публикувани на следната интернет страница https://parkcenter.bg/home, като същите са достъпни в съобщението, с което се анонсира Играта за периода на провеждането на и.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 04.12.2019 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://parkcenter.bg/home. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е:

АУРИГА ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център София (Park Center Sofia), със седалище и адрес на управление гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2,

наричано по-долу заедно за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградата за участника, спечелил от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България и чрез Инстаграм канала на Парк Център София – @parkcentersofia.

3.2. Играта се провежда в периода от 04.12.2019 година до 10.12.2019 година, включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращават или удължават срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на https://parkcenter.bg/home.

3.3. Организаторът правяи провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: https://parkcenter.bg/home, както и чрез Инстаграм канала @parkcentersofia.

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 04.12.2019 г. до 10.12.2019 г. е харесало Инстаграм канала на Парк Център София – @parkcentersofia и е отбелязало (тагнало) двама свои приятели в коментар под публикацията. В случай че Участник в Програмата е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участие в Програмата.

4.3. С харесването на Инстаграм канала и тагването на приятели, участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти.

5.3. Всяко лице може да участва неограничен брой път, като може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.4. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организаторът, а не на Instagram.

5.5. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.6. Всеки от коментарите трябва да съдържа отбелязване (таг) на двама приятели, като коментарът следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Коментари, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.

5.7. Печелившите се определят на случаен принцип чрез жребии от комисия, състояща се от двама представители на Парк Център София и Гергана Петкова (инфлуенсър). Имената на печелившите се обявяват чрез Инстаграм канала @parkcentersofia, както и чрез лично съобщение на профила, от който са отбелязани (тагнати) двама приятели.

 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. На печелившите участници се изпраща лично съобщение в Инстаграм.

6.3. В случай че участник откаже да приеме наградата, не се свърже с Организатора или Организаторът не успее да се свържат с участника поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът имат право на негово място да изберат друг участник, който да получи наградата.

6.4. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.5. Наградата представлява ваучер за пазаруване с 30 % отстъпка в магазин CCC Shoes and Bags в Парк Център София. Организаторът предоставя 20 идентични награди. Всеки участник може да спечели само една награда. Наградата може да бъде получена в срок до 20.12.2019 г. Печелившите участници се обявяват на 11.12.2019 г.

6.6. Срокът, в който може да се използва ваучера е посочен на гърба му. Ваучерът не представлява паричен еквивалент и не може да се заменя срещу пари.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това.

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата https://parkcenter.bg/home, както и чрез Инстаграм канала @parkcentersofia и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълват или променят настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://parkcenter.bg/home.

 

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата https://parkcenter.bg/home, в Инстаграм канала @parkcentersofia или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са публикувани на следната интернет страница https://parkcenter.bg/home, като същите са достъпни в съобщението, с което се анонсира Играта за периода на провеждането на и.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите. Съгласието за съхраняване и обработване на личните данни на лица, ненавършили 18 години се дава от техните родители/законни представители.

10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.

10.8 Всеки участник декларира, че се е запознал с Известие за поверителност на личните данни, публикувано от Организатора по общодостъпен начин на страница на Организатора.