3 август 2018

Спечели торта „Неделя“

no image to show

Може да си спечелиш вкусна торта без усилия.

Нужно е само да влезеш във Facebook страницата на Park Center – www.facebook.com/ParkCenterSofia/, където всеки понеделник от 6 до 24 август ще публикуваме по един въпрос, свързан с тортите и любовта ни към тях – естествено, че става дума за тортите на „Неделя“. Напиши твоя коментар и може да спечелиш страхотно вкусна торта.

Ето и правилата на играта:

ПРАВИЛА

НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „СПЕЧЕЛИ ТОРТА НЕДЕЛЯ“

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „СПЕЧЛИ ТОРТА НЕДЕЛЯ“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организаторите на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет - страницата www.parkcenter.bg и www.facebook.com/ParkCenterSofia/ за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 06.08.2018 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.parkcenter.bg и www.facebook.com/ParkCenterSofia/. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОРИ

2.1. Организатори на Играта са:

АУРИГА ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център София (Park Center Sofia), със седалище и адрес на управление гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2,

СУЕТНА.БГ ЕООД, 202388265, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, район Илинден, жк. Света Троица, бл. 347Б, дружество, опериращо в Киоск № E2-К2 в Парк Център София, под търговското име „Сладкарница Неделя“.

наричани по-долу заедно за краткост „Организатори”).

2.2. Организаторите осигуряват техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигуряват наградата за участникът, спечелил от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България и чрез фейсбук страницата на Парк Център София - www.facebook.com/ParkCenterSofia/.

3.2. Играта се провежда в периода от 06.08.2018 година до 28.08.2018 година, включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторите може да съкращават или удължават срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.parkcenter.bg и www.facebook.com/ParkCenterSofia/

3.3. Организаторите правят провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: www.parkcenter.bg и www.facebook.com/ParkCenterSofia/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организаторите, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което  в периода от 06.08.2018 г. до 28.08.2018 г. е отговорило на зададен въпрос, свързан с дейността на „Сладкарница Неделя“ и е изпратило отговора на Facebook страницата, посочена в настоящите правила. За валидно участващ отговор ще се приема само такъв, който отговаря на изискванията на настоящите правила.

4.3. С изпращането на отговор, участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват чрез социалната мрежа Facebook.

5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организаторите.

5.5. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, като може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организаторите, а не на Facebook.

5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

С изпращането на отговор участникът предоставя разрешение на Организатора да използва името му за периода на Играта единствено във връзка или по повод Играта, както и да публикува съобщения с него на www.facebook.com/ParkCenterSofia/, както и на www.parkcenter.bg, в случай че участникът спечели наградата.

5.9. Всеки от участващите отговори в Играта следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Отговори, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички отговори, които противоречат на настоящите правила.

5.10. Печелившият се избира на случаен принцип от специализирано жури в състав от двама представители от Аурига. Името на печелившият се обявява в www.facebook.com/ParkCenterSofia/, в www.parkcenter.bg 

 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Печелившите участници се избират на седмична база (по един за всяка календарна седмица) през периода между 06.08.2018 г.- 28.08.2018 г. , всеки петък в рамките на периода. Печелившият участник се обявява в същия ден – на електронната страница на Park Center Sofia (www.parkcenter.bg) и във www.facebook.com/ParkCenterSofia/.

6.3. В случай че участникът откаже да приеме наградата, не се свърже с Организаторите или Организаторите не успеят да се свържат с участника поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторите имат право на негово място да изберат друг участник, който да получи наградата.

6.4. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.5. Наградата представлява талон за 1 брой торта Еклерова малина, 8 парчета . Талона се взима от обекта на сладкарници „Неделя“ в Парк център, след предварителна уговорка за дата с организаторите. Предвидени са 3 бр. (осигурени от следкарници Неделя) по един за всяка седмица като печелившите участници са различни, т.е. един участник може да спечели само 1 торта. Наградите се получават в едномесечен срок от обявяване на печелившия.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, в случай че не е избран за печеливш, като изпрати съобщение на e-mail: vt@cerescee.com.  

7.2. Организаторите си запазват правото по всяко време да прекратят провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страниците www.parkcenter.bg и www.facebook.com/ParkCenterSofia/

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторите не носят отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/ или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторите не носят отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организаторите.

8.3. Организаторите не носят отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страниците www.parkcenter.bg и www.facebook.com/ParkCenterSofia/ за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторите запазват право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторите не са длъжни да водят кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организаторите и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. Организаторите носят пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторите ясно обозначават доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

10.4. Организаторите не носят отговорност и не дължат обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.5. Организаторите декларират, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организаторите негови лични данни и право да поиска от Организаторите заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до който и да е от Организаторите на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.