29 септември 2022

Градовете в България

ПРАВИЛА
НА ИГРА „Градовете в България”

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Образователната игра „Градовете в България“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/, както и на www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта.
1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
1.4. Настоящите правила влизат в сила на 27.09.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазват правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.
1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е: „АУРИГА“ ЕАД, ЕИК 175043365, собственик на Търговски и развлекателен комплекс Парк Център София (Park Center Sofia), със седалище и адрес на управление гр. София 1463, бул. „Арсеналски“ № 2, представлявано от изпълнителните директори Филип Уелш и Боряна Стоянова, наричано по-долу заедно за краткост „Организатор”.
2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградите за печелившите участници.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс „Парк Център София“.
3.2. Играта се провежда на 01 и 02 октомври 2022 г. между 11:00 ч. и 19:00 ч. В рамките на този период един участник може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.facebook.com/ParkCenterSofia/
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: www.facebook.com/ParkCenterSofia/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко лице, което в периода на провеждане на играта се яви в  търговски и развлекателен комплекс „Парк Център София“ пред киоск, предлагащ специална карта, съдържаща въпроси за емблематични български градове.
В случай че участник в играта е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участие в Играта. Всеки родител/ попечител/настойник носи отговорност за безопасността на детето си като го придружава при провеждане на играта. 
Съгласието се удостоверява, чрез представяне данните на родителя при получаване на картата за участие в играта.
4.3. С приемане на картата за участие участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ, МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1. В периода на провеждане на Играта всеки участник се явява в търговски и развлекателен комплекс „Парк Център София“ пред киоск, разположен на ниво партер, откъдето получава карта съдържаща въпроси за емблематични български градове. След като получи картата всеки участник трябва да намери ключовете/отговорите на въпросите от картата на поставени табла на всяко ниво на „Парк Ценър София“ и да попълни картата със съответните отговори.
5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.
5.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.4. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, като може да спечели само 1 (една) награда в Играта.
5.5. С участието си в играта участникът предоставя разрешение на Организатора да използва името му за периода на Играта единствено във връзка или по повод Играта, както и да публикува съобщения с него на www.facebook.com/ParkCenterSofia/, както и на www.parkcenter.bg, в случай че участникът спечели наградата.
5.6. Печели всеки от участниците, който попълни картата правилно и до изчерпване на броя на наградите. За избягване на съмнение се уточнява, че правилно попълнена карта с отговори на въпросите не гарантира спечелването на награда в случай, че наградите са изчерпани. 
РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Печелившите участници получават наградата си в същия ден – на мястото на провеждане на Играта. 
6.2. В случай че участникът откаже да приеме наградата в момента на предлагането и, се счита, че участникът се отказва от това участие.
6.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с друга – предметна награда, стока или услуга.
6.4. Осигурени са общо 134 (сто тридесет и четири броя) награди от различни магазини в Парк Център София. Наградите включват:15 бр.ваучери от Fish a Chik, 100 бр. ваучери за кино Cinegrand, 3 бр. ваучери за 25 лв. от NEXT CHILDREN, 2 бр. ваучери пица по избор от Trattoria Al Forno,14 бр.помагала и детски книжки от книжарница CIELA;
РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това.  
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.
7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта.
8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника (в случай, че такава е необходима), които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.facebook.com/ParkCenterSofia/, както и на www.parkcenter.bg за периода на провеждане на Играта.
9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство
9.3. Организаторът запазва правото си при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.
9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. Участието в Играта е доброволно. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни, в случай че такива се събират при провеждане на играта.
10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните.
10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта. Съгласието за съхраняване и обработване на личните данни на лица, ненавършили 18 години се дава от техните родители/законни представители.
10.4. Организаторът декларира, че няма да предоставят данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.
10.5. Предоставените лични данни, в случай, че такива са били събиране при провеждане на Играта, ще бъдат изтрити в едномесечен срок от края на Играта.
10.6. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.